A A A Wysoki kontrast

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach

 

Jeszcze w tym roku PPK Sp. z o.o. rozpocznie realizację bardzo ważnej dla miasta inwestycji w infrastrukturze kanalizacyjnej. Jest ona objęta aktualnym Wieloletnim Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2038 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. W ramach inwestycji przeprowadzona będzie modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ciepłowniczej i Poznańskiej oraz w ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza w Pyrzycach poprzez wyłączenie z eksploatacji istniejącej i wybudowanie w jej miejsce nowej oraz budowę nowych fragmentów sieci w celu odbioru ścieków obecnie odprowadzanych istniejącą siecią z przełączeniem użytkowników do modernizowanej sieci.

Szczegółowy zakres robót obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej:

  1. ulica Ciepłownicza i Poznańska: ø 800mm o długości 0,856 km
  2. ulica Sikorskiego do ulicy Mickiewicza:
    1. ø 800mm o długości 0,418 km, 
    2. ø 500mm o długości 0,352 km (w tym budowa nowych fragmentów sieci - ø 500mm o długości 0,326 km). 

Podstawowy zakres przedsięwzięcia związany z modernizacją sieci kanalizacyjnej (ze względu na ograniczoną ilość miejsca) wymaga przebudowy istniejącej sieci wodociągowej na długości: 0,208 km i sieci kanalizacji deszczowej o długości: 0,198 km w ulicy Poznańskiej i Ciepłowniczej w Pyrzycach. Inwestycja poprawi sprawność systemu kanalizacyjnego miasta w tym wyeliminuje zjawisko przepełnienia sieci kanalizacyjnej i towarzyszące temu występowanie cofek i zalewanie piwnic w budynkach.

 

Umowa z NFOŚiGW na sfinansowanie inwestycji pn.: "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach"

W dniu 29.04.2020 r. PPK Sp. z o.o. podpisała umowę dofinansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach". Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze miasta Pyrzyce, w ulicach Ciepłownicza i Poznańska oraz w ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza. Obecnie Spółka szykuje się do wyłonienia wykonawcy zadań w drodze przetargu nieograniczonego. Planowany termin rozpoczęcia prac III kwartał 2020 r. 

 

Podpisana umowa z Wykonawcą

W dniu 31.08.2020 r. podpisaliśmy umowę o roboty budowlane z firmą Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, a jej wartość opiewa na kwotę  9.135.210 zł. Wykonawca będzie realizował oba etapy inwestycji tj. sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciepłowniczej i Poznańskiej oraz ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to przełom września i października 2020 r.


 

Rozpoczęto roboty na ul. Sikorskiego.

Wykonawca zadania - Firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych rozpoczął realizację etapu „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza w przyłączami”. Wykonawca po zorganizowaniu zaplecza budowy, zgromadzeniu odpowiedniej ilości sprzętu, materiałów i kadry, rozpoczął roboty w ul. Sikorskiego od Podgrodzia w kierunku ul. Lipiańskiej. Do 30.11.2020 rozebrano płyty drogowe na odcinku S1 - S2 (działka 566/1), rozebrano nawierzchnię bitumiczną na odcinku S1 – S4. Wybudowano komorę kanalizacji sanitarnej S1. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 - S4.

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 


Trwają prace budowlano-montażowe 

 

W miesiącu grudniu kontynuowano roboty etapu "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza z przyłączami". Rozebrano nawierzchnię bitumiczną oraz wykonano sieć kanalizacji sanitarnej obejmującą montaż rur kamionkowych, rur pvc, studni betonowych oraz studzienek tworzywowych na odcinku S4-S11 oraz odcinku S14-S19.1.

 


 Nie zwalniamy tempa

Pomimo trwającej zimy Wykonawca robót kontynuuje prace przy modernizacji kanalizacji sanitarnej, na ul. Sikorskiego wykonano odcinek S11 – S12 oraz wszystkie przyłącza. Rozpoczęto także prace przygotowawcze do wykonania przewiertu przez drogę wojewódzką (ul. Lipiańska), gdzie  została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ponadto przygotowano front robót na ul. Ciepłowniczej. Prace prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

  


 Przewiert przez drogę wojewódzką

W miesiącu lutym Wykonawca robót prowadził prace skoncentrowane na wykonaniu przejścia kanalizacji sanitarnej przez drogę wojewódzką. Wykonano ściankę szczelną dla komory odbiorczej przewiertu, wykopano komorę startową oraz odbiorczą oraz prowadzono prace przewiertowe. W ostatnich dniach lutego został wykonany przewiert średnicy 600mm. Zaawansowanie rzeczowe robót dla tego etapu - BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SIKORSKIEGO DO UL. MICKIEWICZA  Z PRZYŁĄCZAMI” zbliża się do 90%.

Na ulicy Ciepłowniczej wykonano komorę połączeniową S1. Ułożono kolektor kanalizacji na odcinku S1 – S4 oraz przyłącze S3 – S3.1.2. 

 


Etap „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza z przyłączami ” zmierza ku końcowi

Na ulicy Sikorskiego został wykonany przewiert rurą stalową fi1000, w której ułożono odcinek S13 – S13.2 kolektora kanalizacji sanitarnej i połączono go z już posadowioną studnią S14. Ponadto posadowiona została studnia S13 i wykonano odcinek S12 – S13 oraz wpust deszczowy S12.1. Rozpoczęto prace przygotowawcze do ułożenia nawierzchni w pasie drogi wojewódzkiej. 

Na ulicy Ciepłowniczej ułożono kolektor kanalizacji sanitarnej od odcinka S4 do odcinka S8.2 oraz przyłącza sanitarne. Została zatwierdzona organizacja ruchu na kolejny odcinek ul. Ciepłowniczej (ul. Poznańska).

Cmentarz komunalny
Zakład pogrzebowy
Segregacja odpadów
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Wywóz nieczystości

Kontakt

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 26

74-200 Pyrzyce

tel. 91 579 19 60, fax. 91 570 12 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.